Storitve

NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL PRI GRADNJI RMA

Projektiranje

Nadzor

Podrobno: Projektiranje

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebna v primeru novogradnje objektov, dozidave ali nadzidave obstoječih objektov, odstranitvah obstoječih objektov, rekonstrukcijah ter spremembah namembnosti objektov.

Vrste projektne dokumentacije so naslednje:


Idejna zasnova (IDZ)

Idejna zasnova je projektna dokumentacijo s katero se poiščejo rešitve, ki ustrezajo zahtevam prostorskih aktov, konfiguraciji terena in željam investitorja. S takšno projektno dokumentacijo se v skladu z Zakonom o graditvi objektov in Pravilnikom o projektni dokumentaciji pridobivajo projektni pogoji in soglasja k gradnji s strani pristojnih soglasodajalcev.


Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je pripravljena kot sistematična zbirka načrtov, ki so potrebni za pridobivanje gradbenega dovoljenja za posamezno vrsto objekta. Najpogosteje je projektna dokumentacije izdelana v naslednji sestavi:

V projektni dokumentaciji za gradnjo objekta v imenu investitorju pridobimo vsa potrebna soglasja pristojnih organov, ne pridobivamo soglasij mejašev, katera so potrebna za gradnjo objekta. Projektna dokumentacija je urejena tako, da lahko upravni organ lahko odloči in presodi vse okoliščine, ki so pomembne za izdajo gradbenega dovoljenja pri pristojni Upravni enoti (upravnem organu).


Projekt za izvedbo (PZI)

Projektna dokumentacija PZI je v bistvu nadgradnja projektne dokumentacije PGD dopolnjena z vsemi detajlnimi načrti, ki so potrebni za izvedbo gradnje objekta.


Projekt izvedenih del (PID)

Projektna dokumentacija PID je dokumentacija katero je potrebno predložiti upravnemu organu v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja za objekt. V določenih primerih je potrebno izdelati tudi dokumentacijo POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta) – ta dokumentacija se predloži v kolikor objekt spada med zahtevne objekta v skladu s pravilnikom.

Za izdelavo ostalih načrtov projektne dokumentacije imamo na voljo stalno ekipo odgovornih projektantov. V sklopu teh storitev nudimo izdelovanje načrtov elektro inštalacij, načrtov strojnih inštalacij, tehnoloških načrtov in drugo potrebno dokumentacijo, ki je zahtevana s posameznimi predpisi in glede na zahtevnost objekta. To predstavljajo predvsem elaborati in študije (študija požarne varnost stavbe, študija vplivov na okolje, geodetski načrt, elaborat toplotnih in energijskih karakteristik stavbe,...).

Podrobno: Nadzor


Izvajanje nadzora nad izvajanjem del pri gradnji investitorjevega objekta (gradbeno arhitektonski del)

Izvajanje strokovnega nadzorstva nad gradnjo se izvaja v skladu z Zakonom o graditvi objektov in obsega izvajanje naslednjih opravil glede na zahteve in pooblastila investitorja:

Za izvajanje del nadzora nad gradnjo objektov imamo zagotovljen strokovno usposobljen kader. Kot odgovorni nadzornik za gradbeno – obrtniška dela nastopa Andrej RUS dipl.inž. gradb., za odgovorne nadzornike posameznih del (elektro inštalaterska dela, dela na strojnih inštalacijah) imamo ustrezno izobražene pooblaščene inženirje z dolgoletnimi izkušnjami s posamezne stroke.